การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง

นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจราชการติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง และประชุมเพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานตามแนวนโยบายของกระทรวงการคลัง ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน โดยเชิญภาคเอกชนร่วมประชุม ในการนี้ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดสงขลา พร้อมทั้งพูดคุยกับลูกหนี้นอกระบบ และตรวจเยี่ยมผู้ประกอบการ SMEs ที่ได้รับการสนับสนุนสินเชื่อจากกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวทางประชารัฐ และตลาดไร้เงินสด (Cashless Society) จากนั้นได้ตรวจเยี่ยมส่วนราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง ณ จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 24-25 เมษายน 2561