การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจราชการติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง และประชุมเพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน/นโยบายกระทรวงการคลัง ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน โดยเชิญภาคเอกชนร่วมประชุม พร้อมทั้งหารือข้อราชการที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการคลังกับนายพรเทพ ผ่องศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง และนายสุเทพ วงศ์พานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง ในการนี้ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานคลังจังหวัด ด่านศุลกากรระนอง สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระนอง พร้อมตรวจเยี่ยมร้านธงฟ้าประชารัฐ และตลาดไร้เงินสด ณ จังหวัดระนอง ระหว่างวันที่ 10-11พฤษภาคม 2561