การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจราชการติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง และประชุมเพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน/นโยบายกระทรวงการคลัง ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน โดยเชิญภาคเอกชนร่วมประชุม พร้อมทั้งเข้าหารือข้อราชการที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการคลังกับนายทิวา วัชรกาฬ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ในการนี้ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานคลังจังหวัด และธนาคารกรุงไทย สาขาปราจีนบุรี พร้อมตรวจเยี่ยมร้านธงฟ้าประชารัฐ การชำระเงินผ่าน QR Code และติดตามการใช้บัตรประชาชนเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ณ จังหวัดปราจีนบุรี เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2561