ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการคลัง เปิดการอบรม "การพัฒนาบุคลากรเพื่อก้าวสู่องค์การแห่งการเรียนรู้"

นายจิระ พันธ์คีรี ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานในการเปิดงานโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การพัฒนาบุคลากรเพื่อก้าวสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) ณ ห้องประชุมวายุภักษ์4 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561