ปลัดกระทรวงการคลัง สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำ กระทรวงการคลัง

นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงการคลัง เนื่องในโอกาสได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯให้ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงการคลัง ณ กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2561