งานประชุมใหญ่ผู้แทนสมาชิก กบข. ประจำปี 2561

นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ร่วมการประชุมใหญ่ผู้แทนสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ โดยมีการรายงานผลการดำเนินงาน ปี 2560 มีสินทรัพย์สุทธิ 834,067 ล้านบาท และผลประโยชน์สุทธิจำนวน 37,088 ล้านบาท อัตราผลตอบแทนสุทธิอยู่ที่ร้อยละ 6.43 (ผลตอบแทนเฉลี่ย 3 ปี อยู่ที่ร้อยละ 4.97) ซึ่งเป็นอัตราที่สูงกว่าอัตรเงินเฟ้อและดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร ณ โรงแรมดิเอ็มเมอรัลต์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561