งานสมัชชาคุณธรรม ครั้งที่ 9 “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา สร้างคนดีสู่สังคม”

นายจำเริญ โพธิยอด ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เป็นผู้แทนกระทรวงการคลัง ร่วมงานสมัชชาคุณธรรม ครั้งที่ 9 “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา สร้างคนดีสู่สังคม” จัดโดยศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) กระทรวงวัฒนธรรม และองค์กรภาคีเครือข่าย และร่วมการเสวนาบทเรียนการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมและทิศทางในอนาคต และแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการขับเคลื่อนองค์กรของหน่วยงานอื่นๆ เพื่อไปสู่การเป็นองค์กรคุณธรรม ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2561