แถลงข่าวผลการประชุม ครม. เมื่อวันที่ 18 ก.ย.2561 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการคลัง

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง และนายปิ่นสาย สุรัสวดี ผู้อำนวยการกองวิชาการแผนภาษี ในฐานะรองโฆษกกรมสรรพากร แถลงข่าวผลการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2561 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการคลัง ในประเด็นรัฐบาลเพิ่มเงินชดเชยจากภาษีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งรัฐบาลเพิ่มเงินชดเชยจากภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้มีรายได้น้อยที่ได้ชำระเงินผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ วงเงินไม่เกิน 500 บาทต่อคนต่อเดือน ทำให้ผู้มีสิทธิมีรายได้เพิ่มขึ้น ช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพ และส่งเสริมการออมเงินผ่านกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ซึ่งจะช่วยให้มีเงินเก็บไว้ใช้ในการเลี้ยงชีพในอนาคต ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 1 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561 (อ่านรายละเอียดได้จากไฟล์ข่าวที่แนบ)