พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง ว่าด้วยการรับและนำส่งข้อมูลที่เกี่ยวกับผู้เสียภาษีอากร...

นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการรับและการนำส่งข้อมูลที่เกี่ยวกับผู้เสียภาษีอากรที่เป็นผู้นำของเข้าหรือผู้ส่งของออกหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการศุลกากร ตามกฎหมายศุลกากร และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการศุลกากรระหว่าง กรมสรรพากร และ กรมศุลกากร ณ บริเวณโถงห้องประชุมชั้น1 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2561