การประชุมพิจารณาตัวชี้วัดตามแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ตามมาตรา 44)

นายยุทธนา หยิมการุณ รองปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมพิจารณาตัวชี้วัดตามแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ตามมาตรา 44) ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 2 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2561