การประชุมคณะกรรมการร้านกาชาดกระทรวงการคลัง ประจำปี 2561 ครั้งที่ 2/2561

นายยุทธนา หยิมการุณ รองปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร้านกาชาดกระทรวงการคลัง ประจำปี 2561 ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 1 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2561