รองปลัดกระทรวงการคลัง ตรวจเยี่ยม สร.กค.

นายยุทธนา หยิมการุณ รองปลัดกระทรวงการคลัง ตรวจเยี่ยมสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง และห้องประชุมวายุภักษ์ 4 เพื่อหาแนวทางการปรับปรุง พื้นที่บริเวณ ชั้น 4 อาคารกระทรวงการคลัง ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2561