การประชุมพิจารณาแผนปฏิรูปองค์การของ สป.กค.

นายยุทธนา หยิมการุณ รองปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานในการประชุมพิจารณาแผนปฏิรูปองค์การของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ณ ห้องประชุมวายุภักษ์2 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2561