รับมอบเงินเข้ากองทุนสวัสดิการสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

นายยุทธนา หยิมการุณ รองปลัดกระทรวงการคลัง ด้านบริหาร รับมอบเงินรายได้จากการจำหน่ายภาพสีน้ำในการจัดนิทรรศการ “วันอังคารสีน้ำ 2” เข้ากองทุนสวัสดิการสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ณ ห้องโถงวายุภักษ์ กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2561