ตรวจเยี่ยมหน่วยงาน

นายยุทธนา หยิมการุณ รองปลัดกระทรวงการคลัง ด้านบริหาร ตรวจเยี่ยมสำนักบริหารกลาง และสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง เพื่อติดตามการดำเนินโครงการต่างๆ และสวัสดิการเจ้าหน้าที่ รวมทั้งได้มอบนโยบายการบริหารงานให้ผู้บริหารหน่วยงาน เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2561