รับโล่เกียรติคุณ

นายยุทธนา หยิมการุณ รองปลัดกระทรวงการคลัง ด้านบริหาร รับโล่เกียรติคุณจากนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ในโอกาสที่สำนักงานปลัดกระทรวงการคลังเป็นหน่วยงานต้นแบบปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการเสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีวินัย และป้องกันมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระทำผิดวินัย ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ณ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561