การประชุมร่วมกับคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง

นายยุทธนา หยิมการุณ รองปลัดกระทรวงการคลัง ประชุมร่วมกับนายจำเริญ โพธิยอด หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง และคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เพื่อหารือการพัฒนาระบบการตรวจราชการ รวมทั้งการตรวจราชการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรหน่วยรับตรวจในสังกัดกระทรวงการคลัง พร้อมกันนี้ รองปลัดกระทรวงการคลัง ได้รับฟังปัญหาการทำงาน ติดตามความเป็นอยู่และสวัสดิการของเจ้าหน้าที่สำนักตรวจสอบและประเมินผลด้วย ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 2 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561