การประชุมชี้แจงข้อมูลประกอบการจัดทำแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง

นายจำเริญ โพธิยอด หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมชี้แจงข้อมูลมาตรการ แผนงาน และโครงการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 1 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561