กิจกรรมการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบบริเวณกระทรวงการคลัง

นายยุทธนา หยิมการุณ รองปลัดกระทรวงการคลัง ด้านบริหาร ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในกิจกรรมการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบบริเวณกระทรวงการคลัง เพื่อสร้างความปลอดภัย และป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากต้นไม้ใหญ่ที่มีอายุมาก ตลอดจนการจัดทำสวนรอบกระทรวงการคลังเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว สร้างความสวยงาม เรียบร้อย อำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้มาติดต่อราชการ และเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับบุคลากรของกระทรวงการคลัง ณ กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2561