เยี่ยมชมการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบกระทรวงการคลัง

นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล รองปลัดกระทรวงการคลัง หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายได้ นายจุมพล ริมสาคร รองปลัดกระทรวงการคลัง หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านทรัพย์สิน และนายยุทธนา หยิมการุณ รองปลัดกระทรวงการคลัง ด้านบริหาร นำคณะผู้บริหารระดับสูง เยี่ยมชมการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบกระทรวงการคลัง เพื่อสร้างความปลอดภัย และป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากต้นไม้ใหญ่ที่มีอายุมาก ตลอดจนการจัดทำสวนรอบกระทรวงการคลังเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว สร้างความสวยงาม เรียบร้อย อำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้มาติดต่อราชการ และเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับบุคลากรของกระทรวงการคลัง ณ กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2561