เปิดการประชุมการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมวินัยการออม กับ กอช. ในระดับพื้นที่

นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง และประธานกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการประชุมการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมวินัยการออม กับ กอช. ในระดับพื้นที่ ภายใต้การสนับสนุนของกระทรวงมหาดไทย ซึ่งเป็นหนึ่งใน 11 ด้านของแผนการปฏิรูปประเทศที่ต้องดำเนินการตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 เพื่อสร้างความมั่นคงของผู้สูงวัยให้มีรายได้ที่พอเพียงเมื่อถึงวัยเกษียณ ผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด หวังขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมวินัยการออมอย่างเป็นรูปธรรม โดยการสนับสนุนของกระทรวงมหาดไทย ณ ห้องประชุมแกรนด์ฮอลล์ 1 โรงแรมรามาการ์เด้นท์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2561 (เอกสารแนบ)