ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังร่วมการประชุม AFCDM+3

นายบุญชัย จรัสแสงสมบูรณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนกระทรวงการคลัง ร่วมการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสกระทรวงการคลังและธนาคารกลางอาเซียน+3 (ASEAN+3 Finance and Central Bank Deputies’ Meeting: AFCDM+3) และทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมร่วมกับผู้แทนสาธารณรัฐประชาชนจีน ภายใต้หัวข้อมาตรการริเริ่มพันธบัตรเอเชีย (Asian Bond Market Initiative: ABMI) ณ นครปูซาน สาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวันที่ 13-14 ธันวาคม 2561