การประชุมมอบหมายตัวชี้วัดตามแนวทางการประเมินส่วนราชการ

นายยุทธนา หยิมการุณ รองปลัดกระทรวงการคลัง ด้านบริหาร เป็นประธานการประชุมมอบหมายตัวชี้วัดตามแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ตามมาตรา44) ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 2 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561