กระทรวงการคลัง ประกาศเจตนารมณ์การลดและคัดแยกขยะมูลฝอย

นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง นำคณะผู้บริหาร และบุคลกรสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง และสำนักงานรัฐมนตรี ประกาศเจตนารมณ์การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ณ โรงแรมแคนทารี โคราช จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2561