การประชุมมอบนโยบายในการบริหารจัดการระบบจอดรถภายในบริเวณกระทรวงการคลัง

นายยุทธนา หยิมการุณ รองปลัดกระทรวงการคลัง ด้านบริหาร เป็นประธานประชุมมอบนโยบายการจัดระเบียบลานจอดรถภายในบริเวณกระทรวงการคลัง และการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้มาติดต่อราชการ ให้แก่ผู้แทนหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังและสำนักรัฐมนตรี พร้อมนี้ได้ทำการตรวจเยี่ยมระบบการจอดรถภายในบริเวณกระทรวงการคลัง และให้คำปรึกษาเพื่อกำหนดมาตรการในการบริหารจัดการระบบจอดรถ ณ ห้องโถงวายุภักษ์ กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2562