การประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น CIO

นายยุทธนา หยิมการุณ รองปลัดกระทรวงการคลัง ด้านบริหาร เป็นผู้แทนกระทรวงการคลัง ประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงบทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบ และคุณสมบัติของผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief Information Officer : CIO) เพื่อพัฒนา ก้าวสู่เป็นรัฐบาลดิจิทัลตามนโยบาย Thailand 4.0 ณ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562