ตรวจราชการสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 6

นายจำเริญ โพธิยอด หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ติดตามผลการจัดเก็บรายได้ ผลการคืนภาษีอากร ผลการเร่งรัดหนี้ภาษีอากรคงค้าง ผลการแนะนำและตรวจสอบภาษีอากร ตลอดจนโครงการที่ได้รับมอบหมายจากกรมสรรพากร กระทรวงการคลังและรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 6 อาคารนำสินประกันภัย เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562