ตรวจราชการ จ.มหาสารคาม

นางสาววิไล ตันตินันท์ธนา ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจราชการติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง เพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานตามแนวนโยบายกระทรวงการคลัง ตลอดจนรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน โดยมีภาคเอกชนร่วมประชุม ในโอกาสนี้ ได้เยี่ยมคารวะและหารือข้อราชการกับนายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ในการนี้ ได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐร้านธงฟ้าประชารัฐ การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบโดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร การใช้งานเครื่อง EDC และ QR Code ของส่วนราชการสังกัดกระทรวงการคลัง นอกจากนี้ ได้ตรวจเยี่ยมบ้านพักสวัสดิการความเป็นอยู่ของเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม สำนักงานคลังจังหวัดมหาสารคาม และติดตามความคืบหน้าการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักเจ้าหน้าที่คลังจังหวัดที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงการคลัง ปี 2561 ณ จังหวัดมหาสารคาม ระหว่างวันที่ 16-17 มกราคม 2562