ตรวจราชการ จ.ขอนแก่น

นางสาววิไล ตันตินันท์ธนา ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจราชการติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง 14 หน่วยงาน เพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานตามแนวนโยบายกระทรวงการคลัง ตลอดจนรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน โดยมีภาคเอกชนร่วมการประชุม ในโอกาสนี้ ได้เยี่ยมคารวะนายปานทอง สระคูพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น หลังจากนั้นได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐร้านธงฟ้าประชารัฐ (ห้างเซ็นโทซ่า และตลาดบางลำพู) การใช้งานเครื่อง EDC และ QR Code ของส่วนราชการสังกัดกระทรวงการคลัง นอกจากนี้ ได้เดินทางตรวจเยี่ยมสวัสดิการความเป็นอยู่ของเจ้าหน้าที่ ณ อาคารที่พักสำนักงานสรรพากรพื้นที่ สำนักงานคลังจังหวัด สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ และตรวจเยี่ยมบริษัท บูราพาณิชย์ จำกัด นิติบุคคลซึ่งได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ ระหว่างวันที่ 17-18 มกราคม 2562