ตรวจราชการ จ.สกลนคร

นายบุญชัย จรัสแสงสมบูรณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจราชการติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลังในท้องที่จังหวัดสกลนคร เพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของกระทรวงการคลัง ตลอดจนรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน โดยมีภาคเอกชนร่วมการประชุมด้วย ในโอกาสนี้ ได้เยี่ยมคารวะและร่วมหารือข้อราชการที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการคลังกับนายเมธี สุวรรณฝ่าย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร จากนั้น ได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ธ.ก.ส. บ้านโนนประดู่ ตำบลเชียงลือ อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร พร้อมทั้งตรวจติดตามการใช้เครื่อง EDC และตรวจเยี่ยมสำนักงานสรรพากรพื้นที่สกลนคร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสกลนคร และสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สกลนคร นอกจากนี้ ได้ให้สัมภาษณ์ในประเด็นการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบและเตือนภัยแชร์ลูกโซ่ ผ่านรายการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยประจำจังหวัดสกลนคร ระหว่างวันที่ 23-24 มกราคม 2562