ตรวจราชการ จ.พะเยา

นางแพตริเซีย มงคลวนิช ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง และคณะ เดินทางตรวจราชการติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลังในท้องที่จังหวัดพะเยา เพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของกระทรวงการคลัง ตลอดจนรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน โดยมีภาคเอกชนร่วมการประชุม ในโอกาสนี้ ได้เยี่ยมคารวะและร่วมหารือข้อราชการที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการคลังกับนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา จากนั้น ได้ลงพื้นที่ติดตามการสวัสดิการและความเป็นอยู่ของบุคลากรในสังกัดกระทรวงการคลัง ณ บ้านพักเจ้าหน้าที่สรรพากรพื้นที่พะเยา รวมถึงตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ ณ สำนักงานคลังจังหวัด สำนักงานสรรพากรพื้นที่ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ และธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเมืองพะเยา พร้อมทั้งติดตามการดำเนินการตามโครงการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างบูรณาการและยั่งยืน ณ หมู่ 13 ตำบลแม่ปีม อำเภอเมือง ซึ่งได้รับความช่วยเหลือจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562