ตรวจราชการ จ.นครพนม

นายบุญชัย จรัสแสงสมบูรณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจราชการติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลังในท้องที่จังหวัดนครพนม เพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของกระทรวงการคลัง ตลอดจนรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน โดยมีภาคเอกชนร่วมการประชุมด้วย ในโอกาสนี้ ได้เยี่ยมคารวะและหารือข้อราชการที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการคลังกับนายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม จากนั้นได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ ณ ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการฉ้อโกงทรัพย์สินของประชาชน และรับฟังปัญหาอุปสรรคจากผู้ประกอบการสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ รวมทั้ง ติดตามผลการดำเนินการตามมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่านธนาคารออมสิน สาขานครพนม และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขานครพนม พร้อมทั้งตรวจติดตามการใช้เครื่อง EDC ของสำนักงานสรรพากรพื้นที่นครพนม และสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม รวมถึงตรวจเยี่ยมด่านศุลกากรนครพนม และสำนักงานคลังจังหวัดนครพนม ในโอกาสนี้ ได้ให้สัมภาษณ์รายการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยประจำจังหวัดนครพนม ในประเด็นการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบและเตือนภัยแชร์ลูกโซ่ ระหว่างวันที่ 24-25 มกราคม 2562