ตรวจราชการ จ.เชียงราย

นางแพตริเซีย มงคลวนิช ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง และคณะ เดินทางตรวจราชการ ณ จังหวัดเชียงราย เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง และภาคเอกชน โดยร่วมประชุมเพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานตามแนวนโยบายกระทรวงการคลัง และปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งเข้าเยี่ยมคารวะ ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เพื่อหารือข้อราชการที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการคลัง จากนั้นได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินการตามโครงการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างบูรณาการและยั่งยืน ณ ศูนย์การเรียนรู้บ้านป่าซางวิวัฒน์ ตำบลนางแล อำเภอเมือง ที่ได้รับความช่วยเหลือจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ ณ สำนักงานคลังจังหวัด สำนักงานสรรพากรพื้นที่ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ สาขาเมืองเชียงราย สำนักงานคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่นักท่องเที่ยว ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2562