การประชุมชี้แจงแบบรายงานผลดำเนินการ กรณีข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ

นายยุทธนา หยิมการุณ รองปลัดกระทรวงการคลัง ด้านบริหาร เป็นประธานในการประชุมชี้แจงแบบรายงานผลดำเนินการ กรณีข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ(ตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 27 มีนาคม 2561)ตามที่สำนักงาน ป.ป.ท.กำหนด ณ ห้องประชุมวายุภักษ์1 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562