ตรวจราชการ จ.มุกดาหาร

นายบุญชัย จรัสแสงสมบูรณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจราชการติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลังในท้องที่จังหวัดมุกดาหาร เพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของกระทรวงการคลัง ตลอดจนรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน โดยมีภาคเอกชนร่วมการประชุม พร้อมเยี่ยมคารวะและหารือข้อราชการที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการคลังกับนายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร จากนั้นได้ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินการตามมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ รวมทั้งตรวจติดตามการใช้เครื่อง EDC ของสำนักงานสรรพากรพื้นที่มุกดาหารและสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมด่านศุลกากรมุกดาหาร สำนักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร และสำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร ในการนี้ได้ให้สัมภาษณ์รายการเช้านี้ที่มุกดาหาร ผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยประจำจังหวัดมุกดาหาร ในประเด็นการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบและเตือนภัยแชร์ลูกโซ่ ระหว่างวันที่ 30-31 มกราคม 2562