ตรวจราชการ จ.สระแก้ว

นายจำเริญ โพธิยอด หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง และคณะ เดินทางตรวจราชการติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง และภาคเอกชน ณ จังหวัดสระแก้ว โดยได้ร่วมประชุมเพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานตามแนวนโยบายกระทรวงการคลัง ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งเยี่ยมคารวะนายอุดมเขต ราษฎร์นุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว หลังจากนั้น ได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานก่อสร้างด่านศุลกากรอรัญประเทศ (บ้านป่าไร่) และตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562