ตรวจราชการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 10

นางสาววิไล ตันตินันท์ธนา ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางไปตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานของสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 10 เพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน โครงการที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงปัญหาอุปสรรค และให้ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน โดยมีผู้บริหารหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 10 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562