สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โปรดให้ผู้เชิญ ส.ค.ศ. และของขวัญพระราชทาน เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2562

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โปรดให้ผู้เชิญ ส.ค.ศ. และของขวัญพระราชทาน เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2562 แก่นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลังยังความปลาบปลื้มแก่ชาวกระทรวงการคลังเป็นล้นพ้น ณ บริเวณห้องโถงวายุภักษ์ เมื่อวันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562