การประชุมคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน ครั้งที่ 1/2562

นายยุทธนา หยิมการุณ รองปลัดกระทรวงการคลัง ด้านบริหาร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์2 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562