ตรวจราชการ จ.พระนครศรีอยุธยา

นางสาววิไล ตันตินันท์ธนา ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจราชการติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง จำนวน 16 หน่วยงาน เพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานตามแนวนโยบายกระทรวงการคลัง ตลอดจนรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน โดยมีภาคเอกชนร่วมประชุมในครั้งนี้ ในโอกาสนี้ ได้เยี่ยมคารวะและหารือข้อราชการกับนายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมประชาชนผู้ที่ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐและมีการพัฒนาอาชีพเพื่อสร้างรายได้ และลูกหนี้นอกระบบที่ได้รับการแก้ไขโดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562