การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ของกระทรวงการคลัง ครั้งที่ 2/2562

นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ของกระทรวงการคลัง ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 1 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562