ตรวจราชการ จ.สระบุรี

นางสาววิไล ตันตินันท์ธนา ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจราชการติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง จำนวน 12 หน่วยงาน เพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานตามแนวนโยบายกระทรวงการคลัง ตลอดจนรับฟังปัญหาและอุปสรรคการปฏิบัติงาน โดยมีภาคเอกชนร่วมการประชุมในครั้งนี้ ในโอกาสนี้ ได้เยี่ยมคารวะนายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี จากนั้นได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการ National e-Payment การใช้เครื่อง EDC สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระบุรี ร้านธงฟ้าประชารัฐ (สหกรณ์การเกษตรเสาไห้ จำกัด ร้านสองพี่น้อง) พร้อมติดตามการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ อำเภอดอนพุด และตรวจเยี่ยมสวัสดิการและความเป็นอยู่ของเจ้าหน้าที่ ณ จังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562