ตรวจราชการสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1

นายบุญชัย จรัสแสงสมบูรณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจราชการติดตามผลการปฏิบัติงานของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1 เพื่อรับทราบข้อมูลผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย แผนงานโครงการที่ได้รับมอบหมายจากกรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง และรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตลอดจนปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานรวมทั้งเสนอแนะแนวทางแก้ไข ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562