การประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ สป.กค. ครั้งที่ 2/2562

นายยุทธนา หยิมการุณ รองปลัดกระทรวงการคลัง ด้านบริหาร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์2 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562