ตรวจราชการ จ.น่าน

นางแพตริเซีย มงคลวนิช ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังและคณะ เดินทางไปตรวจราชการติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง และภาคเอกชน โดยได้ร่วมประชุมเพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานตามแนวนโยบายกระทรวงการคลัง และปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งได้เข้าเยี่ยมคารวะนายวัชรพงษ์ โพธิ์สูง รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เพื่อหารือข้อราชการที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการคลัง หลังจากนั้นได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงาน/โครงการของหน่วยงานซึ่งสนับสนุนและขับเคลื่อนมาตรการแผนงานและโครงการสำคัญ ได้แก่การจัดสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย ณ ห้างสรรพสินค้าไฮเปอร์มาร์ท อ.เมืองน่าน และร้านเอมอร อ.ภูเพียง /การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบแบบยั่งยืน ณ กลุ่มสมาชิก อสม. อำเภอเมืองน่าน โดยได้รับความช่วยเหลือจากธนาคารออมสิน และบ้านม่วงใหม่ อ.ภูเพียง /โครงการ National e-Payment และตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่สำนักงานคลังจังหวัด สำนักงานสรรพากรพื้นที่น่าน และธนาคารกรุงไทย สาขาน่าน เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562