การประชุมคณะกรรมการบริหารการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของกระทรวงการคลัง ครั้งที่ 1/2562

นายพงษ์เทพ ถิฐาพันธ์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของกระทรวงการคลัง ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 2 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562