การประชุมคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ครั้งที่ 3/2562

นายจำเริญ โพธิยอด หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ครั้งที่ 3/2562 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 3 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562