การประชุมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังและสำนักรัฐมนตรี ครั้งที่ 1/2562

นายยุทธนา หยิมการุณ รองปลัดกระทรวงการคลัง ด้านบริหาร เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังและสำนักรัฐมนตรี ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 1 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2562