ตรวจราชการสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 26 - 30

นายบุญชัย จรัสแสงสมบูรณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจราชการติดตามผลการปฏิบัติงานของสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 26-30 เพื่อรับทราบข้อมูลผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย แผนงานโครงการที่ได้รับมอบหมายจากกรมสรรพากร กระทรวงการคลัง และรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตลอดจนปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานรวมทั้งเสนอแนะแนวทางแก้ไข ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 28 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562