ตรวจราชการสำนักงานสรรพากรภาค 1

นางสาวชุณหจิต สังข์ใหม่ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจราชการติดตามผลการปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากกรมสรรพากร และรับทราบผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน มาตรการ และโครงการสำคัญของกระทรวงการคลังและรัฐบาล ตลอดจนรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ณ สำนักงานสรรพากรภาค 1 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562